01 اکتبر, 2020

  • اینستاگرام
رساله خانه موسیقی – پروژه خانه موسیقی – پایان نامه خانه موسیقی

رساله خانه موسیقی – پروژه خانه موسیقی – پایان نامه خانه موسیقی

رساله خانه موسیقی – پروژه خانه موسیقی – پایان نامه خانه موسیقی

دانشجویان، معماران و علاقه مندان عزیز شما می توانید در این بخش از وبسایت معماری فراز رساله خانه موسیقی را در قالب فایل ورد شامل 68 صفحه به همراه پاورپوینت مربوطه شامل 34 اسلاید دانلود کنید .

فهرست مطالب :

فصل اول  

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………

1-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..

1-3 ضرورت و اهمیت مسئله …………………………………………………………………………..

1-4:اهداف انجام پروژه………………………………………………………………………………….

فصل دوم

2-1: موسیقی و تصویرهای انسانی ……………………………………………………………………..

2-2: کلیاتی درباره ی موسیقی…………………………………………………………………………..

2-2-1-موسیقی………………………………………………………………………………………….

2-2-2- نت……………………………………………………………………………………………..

2-2-3- کلید…………………………………………………………………………………………….

2-2-4- وزن……………………………………………………………………………………………

2-3-ارکان موسیقی……………………………………………………………………………………..

2-3-1- ریتم……………………………………………………………………………………………

 2-3-2- ملودی………………………………………………………………………………………..

2-3-3 هارمونی یا هماهنگی…………………………………………………………………………..

2-3-4- تمبر یا رنگ آمیزی…………………………………………………………………………..

2-4- فرم موسیقی……………………………………………………………………………………..

2-5- ریشه های موسیقی بین المللی و فضاهای لازم برای آن………………………………………..

2-5-1- موسیقی آوازی کرال………………………………………………………………………..

2-5-2- موسیقی اپرا………………………………………………………………………………..

2-5-3- موسیقی سمفونیک………………………………………………………………………….

2-5-4- موسیقی ارکسترال کوچک………………………………………………………………….

2-5-5- موسیقی مجلسی…………………………………………………………………………….

2-5-6- تکنوازی……………………………………………………………………………………

2-6- ریشه های موسیقی سنتی ایرانی و فضای لازم برای اجرای آن……………………………….

2-6-1- آوازهای مذهبی…………………………………………………………………………….

2-6-2- موسیقی فولکلوریک ایران…………………………………………………………………

2-6-3- موسیقی شهری……………………………………………………………………………….

2-6-4- موسیقی عرفانی………………………………………………………………………………

2-7- فیزیک صوت…………………………………………………………………………………..

2-7-1- صوت………………………………………………………………………………………..

2-7-2- ارتعاش………………………………………………………………………………………

2-7-3- موج………………………………………………………………………………………….

2-7-4- سرعت صوت………………………………………………………………………………..

2-7-5- انکسار صوت………………………………………………………………………………..

2-7-6- تفرق صوت………………………………………………………………………………….

 2-7-7- انعکاس صوت………………………………………………………………………………

  2-7-8- جذب صوت………………………………………………………………………………..

 2-7-9- پژواک………………………………………………………………………………………

2-7-10- تداخل………………………………………………………………………………………

2-7-11-حدود شنوایی………………………………………………………………………………..

2-7-12-شدت صوت…………………………………………………………………………………

2-7-13- قوت صدا…………………………………………………………………………………..

2-7-14- خستگی شنوایی…………………………………………………………………………….

2-7-15- پایداری حس……………………………………………………………………………….

2-7-16- تشدید………………………………………………………………………………………

2-7-17- محدوده ی اصوات…………………………………………………………………………

2-7-18-فواصیل موسیقی……………………………………………………………………………

2-7-19- دینامیک و نواس…………………………………………………………………………..

2-7-20- بلندی صدای پس آوا(واخنا)………………………………………………………………..

2-8- آکوستیک و موسیقی……………………………………………………………………………

2-8-1- آکوستیک موسیقی با تکیه بر جنبه های روانی آن……………………………………………

2-8-2- وضوح………………………………………………………………………………………

2-8-3- صمیمیت…………………………………………………………………………………….

2-8-4- تمبر و زنگ صوت………………………………………………………………………….

2-8-5- بلندی،نوفه(صدهای ناخواسته) و گستره ی پویایی(طیف دینامیک)……………………………

2-8-6- صفات ذهنی کیفیات آکوستیکی موسیقی……………………………………………………….

2-8-7- صمیمیت یا حضور……………………………………………………………………………

2-8-8- زنده بودن……………………………………………………………………………………..

2-8-9- گرمی………………………………………………………………………………………….

2-8-10- بلندی صدای مستقیم………………………………………………………………………….

2-8-11- بلندی صدای واخنا……………………………………………………………………………

2-8-12- وضوح یا روشنی…………………………………………………………………………….

2-8-13- درخشندگی……………………………………………………………………………………

2-8-14- پخشایی……………………………………………………………………………………….

2-8-15- تعادل…………………………………………………………………………………………

2-8-16- ترکیب………………………………………………………………………………………..

2-8-17- ترکیب ارکستر………………………………………………………………………………..

2-8-18- حاضر جوابی(فوریت پاسخ)………………………………………………………………….

2-8-19- بافت………………………………………………………………………………………….

2-8-20- آزادی از اکو (پژواک)……………………………………………………………………….

2-8-21- آزادی از نوفه………………………………………………………………………………..

2-8-22- طیف دینامیکی(گستره ی پویایی)…………………………………………………………….

 2-8-23- کیفیت تنایی………………………………………………………………………………….

  2-8-24- یکنواختی…………………………………………………………………………………..

2-9- ارتباط موسیقی و معماری………………………………………………………………………..

2-10- جایگاه معماری و موسیقی در سیر تجریدی هنرها………………………………………………

2-11- مفهوم تقارن در معماری و موسیقی……………………………………………………………..

2-12- مفهوم ریتم در معماری و موسیقی……………………………………………………………….

2-13- مفهوم وزن در موسیقی………………………………………………………………………….

2-14- مفهوم هماهنگی یا هارمونی در معماری و موسیقی……………………………………………..

2-15- مفهوم تضاد در معماری و موسیقی……………………………………………………………..

2-16- مفهوم ترکیب بندی………………………………………………………………………………

2-17-  مفهوم تاکید در معماری و موسیقی……………………………………………………………..

2-18- موسیقی معماری و معماری موسیقی……………………………………………………………

2-19- موسیقی،فضا،زمان………………………………………………………………………………

2-19-1 – ماده معماری و موسیقی در فضای زمانی،مکانی…………………………………………….

2-20- همسانی ها و پیوندهای موسیقی و معماری………………………………………………………

2-21- بررسی نمونه های خارجی و داخلی……………………………………………………………..

2-21-1- تالار موسیقی والت دیسنی…………………………………………………………………….

2-22-2- تالار سرود ناگااوکا…………………………………………………………………………..

2-22-3- تالار فیلارمونیک لوکزامبورگ………………………………………………………………

2-22-4- شهر موسیقی رم………………………………………………………………………………

2-22-5- تالار موسیقی تنریف………………………………………………………………………….

2-22-6- اپرای سیدنی………………………………………………………………………………….

2-22-7-طراحی موزه موسیقی باب دیلن،ستاره دنیای راک…………………………………………….

2-22-8معماری و طراحی داخلی دانشگاه موسیقی……………………………………………………..

2-9- 22-طراحی سالن کنسرت موسیقی voxman…………………………………………………….

2-22-10-تالار وحدت………………………………………………………………………………….

فصل سوم

3-1- شیوه تحقیق……………………………………………………………………………………….

3-2-نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………

3-3- ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………….

3-4- جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده…………………………………………………………….

3-5- جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه……………………………………………………………

فصل چهارم

4-1- اطلاعات جغرافیایی………………………………………………………………………………

4-2- اطلاعات آب و هوایی استان اصفهان……………………………………………………………..

4-3- اقلیم گرم و خشک…………………………………………………………………………………

4-4-  ویژگی معماری بومی مناطق گرم و خشک………………………………………………………

4-5- انتخاب مصالح ساختمانی در مناطق گرم………………………………………………………….

4-6- اصول طراحی آکوستیکی…………………………………………………………………………

4-6-1- مراحل مختلف طراحی آکوستیکی………………………………………………………………

4-6-2- بررسی و انتخاب محل…………………………………………………………………………

4-6-3- استفاده از جدا کننده با صدا بندی مناسب……………………………………………………….

4-7- برنامه فضایی…………………………………………………………………………………….

4-7-1- حوزه اداری……………………………………………………………………………………

4-7-2- حوزه ی آموزشی………………………………………………………………………………

4-7-2-1- سالن تمرین ارکستر…………………………………………………………………………

4-7-2-2- سالن های تمرین کر…………………………………………………………………………

4-7-2-3- اتاق های تمرین……………………………………………………………………………..

4-7-2-4- کلاس پیانو…………………………………………………………………………………..

 4-7-2-5- کلاس های تئوری…………………………………………………………………………..

4-7-2-6- کارگاه تعمیر ساز و سازسازی………………………………………………………………

4-7-3- حوزه فرهنگی………………………………………………………………………………….

4-7-3-1- آرشیو موسیقی……………………………………………………………………………….

4-7-3-2- کتابخانه……………………………………………………………………………………..

4-7-3-3- رستوران…………………………………………………………………………………….

4-7-3-4- موزه موسیقی………………………………………………………………………………..

4-7-3-5- صحنه……………………………………………………………………………………….

4-7-4- حوزه خدمات…………………………………………………………………………………..

4-7-4-1-فضاهای کمکی انبار………………………………………………………………………….

4-7-4-2- تسهیلات اضافی……………………………………………………………………………..

4-7-4-3- تاسیسات……………………………………………………………………………………..

4-7-4-3-1-برق……………………………………………………………………………………….

4-7-4-3-2- تهویه ی مطبوع…………………………………………………………………………..

 4-7-4-3-3- گردش هوا……………………………………………………………………………….

4-7-4-3-4- صحنه…………………………………………………………………………………….

4-7-4-3-5- سیستم آب پاش و ایمنی آتش سوزی……………………………………………………….

4-8- ارائه گزينه های مختلف طرح و انتخاب گزينه برتر………………………………………………

رساله معماری
رساله خانه موسیقی

این رساله به طور اختصاصی برای اولین بار توسط گروه معماری فراز تهیه شده و در اختیار شما کاربران عزیز قرار خواهد گرفت

شما با خرید و دانلود فوری این رساله خانه موسیقی ، یکی از بهترین انواع رساله های معماری را در دست خواهید داشت که می‌تواند به عنوان یک الگو و منبع الهام جهت تدوین یک پایان نامه معماری فوق‌العاده نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

خرید رساله :

گروه معماری فراز بخشی از درآمد خود را به طرح حمایت از کودکان نیازمند کشورمان اختصاص داده است با خرید از فروشگاه فراز شما نیز در این طرح شریک خواهید بود .

فراز حامی مرکز نیوکاری نیام

به امید فردایی بهتر

اگر رمز دوم ندارید یا به هر دلیلی در فرآیند خرید با مشکل مواجه شدین سریعا با شماره های زیر تماس حاصل بفرمائید…

۰۹۱۸۴۸۴۸۳۳۷

۰۹۳۰۳۶۹۶۷۸۲

در صورت وجود مشکل در فرآیند خرید جهت دریافت پروژه می توانید مبلغ فوق را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس با شماره ( ۰۹۳۰۳۶۹۶۷۸۲ )  تماس حاصل فرمائید. ما لینک دانلود فایل را از طریق تلگرام ، واتساپ یا ایمیل برای شما ارسال خواهیم کرد .

۶۰۳۷۹۹۱۹۴۳۱۰۶۶۱۱

بانک ملی

حسین مصلح آبادی فراهانی

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

2 دیدگاه

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!